The Open Bible Christian Mission - Dutch Message
 

My Brothers Keeper
Sincere Devotions
Jehovah's Witnesses
Mormonism
Jesus Or Mary?
The New Creation
15 Rosary Promises
After Death Experiences
All Sin The Same?
Christian A Sinner?
No God Religion
Jehovah's Witnesses Exposed
Take Up Your Cross
Fear Or Joy
Follow Jesus?
La Trinidad
Respondiendo
Spiritual Death
Safeguards For You
Revolutia Morale
Catholic Blasphemy
Conversion
Liberalism & Antiism
Dying Words
Petrus De Eerste Paus?
Papal Infallibility
JW's & 144,000
The Devil Is Real!
Invisible Empire
Catholic Churrch True Church?
Homosexuality & Bible
Abortion In Bible
Toronto Mirakel
Please, Donate!
German Message
Dutch Message
Spiritual Focusing
Sermon in Portugese
Sermoni Italiano
To Jehovah's Witnesses
Bijbel in School
What Is Islam?
Vatican Holocaust
Anatomy of AIDS
Bible Answers
Prayer Alerts

Introductie tot Romeinen - Paul C. Jong Naar "Het Epistel van Paulus de Apostel aan de Romeinen" kan verwezen worden als de schat van de Bijbel. Het handelt hoofdzakelijk over hoe men God's gerechtigheid kan verkrijgen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Bij de vergelijking van Romeinen met het Epistel van Jacobus, omschreef iemand de eerste als 'de woorden van de schat' en de laatste als 'de woorden van stro.' Jacobus is echter net zo goed het woord van God als Romeinen. Het enigste verschil is dat Romeinen waardevol is omdat het een algemeen overzicht van de Bijbel geeft, terwijl Jacobus waardevol is voor het woord dat de rechtvaardigen volgens God's wil laat leven. WIE IS DE MAN, PAULUS? Laat ons eerst Romeinen 1:1-7 lezen. "Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten in de heilige Schriften) Van Zijn Zoon. Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onzen Heere: (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor Zijn Naam; Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!) Allen die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus." Vandaag hebben we Romeinen 1:1-7 gelezen. Vers 1 spreekt over de vraag 'Wie is Paulus?' Hij was een Jood die de herrezen Heere op de weg naar Damaskus ontmoette, en wie een uitverkoren werking van de Heer was (Handelingen 9:15) om het evangelie aan de Heidenen te verspreiden. PAULUS VERSPREIDDE HET WARE EVANGELIE DAT GEBASEERD IS OP HET OPOFFERINGSSYSTEEM EN DE PROFETIES VAN HET OUDE TESTAMENT. In vers 2, Paulus de Apostel verspreide het evangelie gebaseerd op de woorden van het Oude Testament. Hij omschreef "het evangelie van God" als "Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften." Door deze vers kunnen we zien dat Paulus de Apostel, het evangelie van het water en de Geest preekte op basis van het opofferingssysteem van het Oude Testament. Meer nog, vers 2 geeft aan dat Paulus verkoren was om het werk van het evangelie te doen. De zin 'door zijn profeten in de Heilige Geschriften' geeft God's belofte aan om Jezus Christus te zenden, die verschijnt in het opofferings systeem of de profeten van het Oude Testament. Alle profeten van het Oude Testament, Mozes, Jesaja, Ezechiel, Jeremia en Daniel inbegrepen, droegen getuigenis van het feit dat Jezus Christus naar deze wereld zou komen en aan het Kruis zou sterven nadat hij alle zonden van de wereld op Zich had genomen. Hoe ziet het evangelie dat Paulus de Apostel leverde, eruit? Hij preekte het evangelie van het water en de Geest dat sprak over de Zoon van God, Jezus Christus. Sommige mensen zeggen dat de woorden van het Oude Testament reeds beeindigd zijn, en anderen blijven op hetzelfde punt vasthouden, terwijl ze de woorden van Mattheus 11:11 als bewijs nemen. Sommige Evangelisten negeren zelfs een heel deel van het Oude Testament. God maakte echter een belofte aan ons door het Oude Testament en Hij heeft zijn belofte vervuld door Jezus Christus in het Nieuwe Testament. In de geloofswereld kan daarom het Niewe Testament niet zonder het Oude Testament bestaan, en op dezelfde wijze kunnen de woorden van het Oude Testament niet vervuld worden zonder de woorden van het Nieuwe Testament. Paulus de Apostel wers uitverkoren voor God's evangelie. Welnu, de vraag is, "Welk soort evangelie preekte hij?" Hij preekte het feit dat Jezus Christus naar deze wereld kwam en ons redde van al onze zonden door het evangelie van het water en de Geest, gebaseerd op het Oude Testament. We moeten daarom, altijd als we het evangelie van het water en de Geest preken, dit op basis van de profeties en het opofferingssysteem van het Oude Testament doen. Slechts dan zullen mensen beginnen te geloven dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid is, en dat het Nieuwe Testament de vervulling van de woorden van de belofte van het Oude Testament zijn. Vanaf het begin van het Nieuwe Testament, vinden we dat een nadruk ligt op het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en zijn bloed aan het Kruis. Terwijl in de essentie van het Oude Testament het opofferingssysteem was, dat de verlossende weg voor een zondaar was. Hij/zij moest zijn/haar zonden afgeven door zijn/haar handen op het hoofd van een zonde-offer te leggen en het dood te laten bloeden om zo vergeven te worden van de zonde. Wat was het dan in het Nieuwe Testament, als het opleggen van handen en het bloed van de offerdieren voor de verlossing van de zonden in het Oude Testament was? Er was het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed aan het Kruis. Bovendien was de Hoge Priester die in het Oude Testament genoemd wordt (Leviticus 16:21) gelijk aan Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. Versen 3 en 4 praten over de vraag, "Wat voor een persoon was Jezus?" De verzen leggen Zijn algemene karakter uit. Jezus Christus werd physich geboren van David's familie en door de Geest van heiligheid, werd Hij herkend als de Zoon van God door Zijn kracht herrijzenis van de dood. Daarom werd Hij de Verlosser door het water en het bloed aan degenen te geven die in Hem geloofden. Jezus Christus werd de God van de zaligheid, de Koning der koningen, en de eeuwige Hoge Priester van de Hemel aan zij die geloofden. In sommige Christelijke theologien, wordt de goddelijkheis van Jezus geweigerd. Deze theologen zeggen, "Hij was slechts een bijzondere jongeling." Bovendien volgens de Nieuwe Theologie, "Er is zaligheid in alle religies." Daarom houden mensen bij liberale seminaries vol dat zij exorcisme, Boedhisme, Katholicisme, en alle andere religies van deze wereld moeten accepteren. Deze zogenaamde Liberale Theologie, of de Nieuwe Theologie, zegt dat aan alles respect getoond dient te worden, en daarom moeten alle mensen zich herenigen en "een" worden. Er wordt in de Bijbel echter duidelijk gezegd dat God in het beginne, de hemels en de aarde schiep. Wie is dan deze God? Het is Jezus Christus. De naam 'Christus' betekend gezalfd te zijn met olie. In het Oude Testament, werd een koning of een profeet op hin hoofd van zalf voorzien van de Hoge Priester. Daarom wordt naar Jezus verwezen als de Koning der koningen. Een persoon die Jezus als God ontkent is geen gelovige in God. WILT U MEER WETEN HIEROVER? Gaat naar devolgende site op het Internet: http://www.bjnewlife.org VRAAG VOOR EEN VRIJE BOEK MET DE TITEL, "ONZE HEER DIE DE GERECHTIGHEID VAN GOD WORD" God zegene u rijkelijk! Beste Vrienden, De tijd vliegt zo snel voorbij, en tot nu toe is er geen steun gekomen om onze missie tot de armste der armen te steunen op financieel gebied. Indien u liefde hebt voor onze evenaasten, zou het niet zo moeilijk zijn om uwe liefde uit te drukken door het helpen van onze missie! Hebt u een warm hart? Indien zo, dank u van allerharte!
Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

Today, there have been 17 visitors (90 hits) on this page!
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=